Strateška dokumenta

Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave 2016-2020

Strategija obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova FBiH i Vlada Federacije BiH, izražavajući ...

Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2020

Strategija obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.) je dokument Federacije Bosne i Hercegovine koji je Vlada Federacije usvojila na svojoj 36.sjednici od ...

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika Federacije Bosne i Hercegovine 2011-2015

Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011‐2015 (u daljem tekstu Strategija) predstavlja petogodišnji okvir obuke i usavršavanja državnih ...

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011-2015

Strategija obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine (2011.-2015.) je dokument koji su usvojili Savez općina i gradova FBiH i Vlada Federacije BiH, ...

GALERIJE

IX Konferencija "Digitalizacija usluga na
lokalnom nivou " 2021
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
IV ciklus Programa obuke za rukovodeće
državne službenike-dodjela diploma
  
Astana Sarajevo 2016
  
CAF u 2021. godini
  
Ključni rezultati Agencije u 2021. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG