Inspekcijski nadzor

1. Da li Federalna uprava za inspekcijske poslove može davati autentično tumačenje propisa?

Autentično tumačenje zakona Federacije Bosne i Hercegovine daje Federalni Parlament u posebno propisanoj proceduri. Što se tiče davanja mišljenja oko pravilne primjene propisa, Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši poslove inspekcijskog nadzora, odnosno poslove kontrole poštovanje propisa i nije ovlaštena davati mišljenja u vezi sa njihovom primjenom.

Mišljenje o pravilnoj primjeni propisa se može tražiti od resornog ministarstva ili drugog organa uprave, koje je bilo donosilac propisa, odnosno nosilac njegove izrade (izrađivač nacrta/prijedloga propisa).

Federalna uprava za inspekcijske poslove, pored Federalnog ministarstva pravde koji je predlagač, može davati mišljenje samo u vezi primjene odredaba Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i njegovih podzakonskih akata, s obzirom da je bila su nosilac njihove izrade.

2. Šta je materijalna pravosnažnost upravnog akta?

Materijalna pravosnažnost upravnog akta vezuje donosioca upravnog akta i označava nemogućnost organa da naknadno poništava, ukida ili mijenja već donijeti upravni akt. Konkretnije, materijalna pravosnažnost znači da donosilac upravnog akta ne može uskratiti već priznato pravo, odnosno, da ne može povećati već određenu obavezu.

Praksa: "Nije nastupila materijalna pravomoćnost rješenja kojim je odbijen zahtjev stranke (negativno rješenje) jer se takvim rješenjem ne stiče nikakvo pravo niti nalaže obaveza za stranku, pa nema smetnji da stranka ponovno podnese isti zahtjev u istoj upravnoj stvari."

(Vrhovni sud FBiH U-124/96 od 17.10.1996.)

3. Kad je upravi akt “KONAČAN”?

Konačnost drugostepenih rješenja nastupa njihovim donošenjem, što praktično znači da su sva drugostepena rješenja automatski i konačna rješenja (jer se protiv njih nikada ne može uložiti žalba).

Praksa: "Drugostepeno rješenje u upravnom postupku ne može postati konačno prije nego se uruči stranci." (Vrhovni sud BiH, U-1217/86 od 13.06.1986.)

4. Šta znači supsidijarna primjena propisa?

Sudska praksa: "U slučaju kada je određena upravna oblast regulisana posebnim zakonom, tada dolazi do supsidijarne primjene odredaba Zakona o upravnom postupku, tj. samo u pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom."