Matične knjige

 

1. Upis činjenice smrti u MKU FBiH u slučaju kada nije određen tačan datum smrti u inostranom izvodu (npr. datum smrti 20. - 21. april 2019.).

Propisi iz oblasti matičnih knjiga regulišu upis smrti u MKU i to tačno jedan i određen datum smrti, koji se upisuje u izvornik MKU i elektronsku bazu podataka, kao i način upisa podataka iz inostranih izvoda u MKU.
U konkretnom slučaju a prema Mišljenju FMUP-a, potrebno je da nadležna matična služba kroz upravni postupak na osnovu priloženih dokaza svojim aktom odredi datum smrti koji će upisati u izvornik i to tako da taj datum bude zadnji datum koji je evidentiran na inostranom izvodu, u ovom primjeru to će biti datum 21.04.2019. godine.

2. Postupanje po zahtjevu za naknadni upis činjenice rođenja uz konstataciju činjenice državljanstva u slučaju kada je dostavljen nevažeći obrazac?

U skladu sa ZUP FBiH zaprimiti zahtjev, a na osnovu člana 67. ZUP FBiH organ koji je zaprimio ovaj zahtjev poduziima radnje u postupku kako bi se formalni nedostaci otklonili (da se dostave ispravni obrasci za upis činjenice nastale u inostranstvu Obrazac br. 2. Obrazac broj 3. Obrazac broj 4. – propisani Uputstvom o načinu vođenja matičnih knjiga) a sve u svrhu upisa činjenice nastale u inostranstvu državljanina BiH-FBiH u nadležene matične knjige u FBiH.

3. Sastavljanje smrtovnice (u slučaju kada matičar nema sve podatke potrebne za sastavljanje – nepotpuna smrtovnica) i dostavljanje nadležnom ostavinskom sudu u Fedraciji BiH?

Uputstvom o načinu vođenja matičnih knjiga u tački 121. propisano je da matičar koji je upisao smrt u matičnu knjigu umrlih dužan po službenoj dužnosti u roku od 15 dana od dana obavljanja upisa činjenice smrti dostaviti nadležnom ostavinskom sudu smrtovnicu sa potrebnim podacima o umrlom, njegovoj imovini i nasljednicima radi pokretanja ostavinskog postupka, što se provodi u skladu sa Zakonom o vanparničnom postupku.

Matičar sastavlja smrtovnicu( član 216. Zakona o nasljeđivanju FBiH) na osnovu podataka koje su upisani u MKU, podataka dobivenih od srodnika umrlog, podataka od osoba s kojima je umrli živio.
U slučaju kada matičaru nisu poznati svi podaci smrtovnica se sastavlja na osnovu podataka koje ima (podataka upisanih u MKU), ista se šalje na sud uz informaciju (razlog) zbog kojeg se nije mogla sastaviti potpuna smrtovnica i ukazaujući na podatke (ukoliko su matičaru poznati) koji bi mogli poslužiti ostavinskom sudu za pronalaženje nasljednika i imovine umrlog.

4. Upis činjenice smrti u MKU kada zdravstvena ustanova prijavi činjenicu smrti u zakonskom roku, a niko od stranka se ne pojavi kao podnosilac zahtjeva?

Upis činjenice smrti u skladu sa članom 27. i 28. Zakona o matičnim knjigama kao i tačkom 113a. Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga propisano je da je matičar dužan odmah po zaprimanju tog akta (prijava smrti od strane zdravstvene ustanove) utvrditi svoju mjesnu nadležnost, potom poduzeti odgovarajuće aktivnosti u pronalaženju srodnika umrle osobe iz stava 1. člana 28. Zakona ili drugih osoba iz te odredbe, radi njihovog učestvovanja u postupku upisa činjenice smrti te osobe u MKU, te ukoliko se ti srodnici i druge osobe ne mogu pronaći, matičar upisuje smrt umrle osobe u MKU po službenoj dužnosti, a u rubriku napomena treba upisati zabilješku o načinu obavljenog upisa.

5. Upis činjenice rođenja i činjenice smrti u slučajevima kada stranke u zakonskom roku ne podnose prijavu za upis u matične knjige?

Upis činjenice rođenja u konkretnom slučaju obavlja se u skladu sa članom 16. i članom 43. Zakona o matičnm knjigama kao i tačkom 72. i tačkom 75. Upustva o načinu vođenja matičnih knjiga.
Ukoliko roditelji odnosno osobe iz člana 15. Zakona o matičnim knjigama nisu prijavili ime djeteta u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta, nakon isteka tog roka lično ime djeteta određuje centar za socijalni rad u roku od 30 dana od dana zaprimanja akta matičara.
Upis smrti u MKU u konkretnom slučaju obavlja se u skladu sa tačkom 113a. Upustva o načinu vođenja matičnih knjiga.

6. Kako upisati lično ime za dijete na osnovu izvoda iz arapskih zemalja u kojem nije navedeno prezime, također kako upisati vjenčanje nevjeste u njenu MKV i MKR ako na inostranom izvodu nije navedeno prezime koje je nevjesta uzela prilikom sklapanja braka.

Za upis podataka iz inostranih izvoda potrebno je utvrditi nedostajeće podatke i to primjenom člana 55. Zakona o matičnim knjigama i tačke 126. Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga izvršiti upis u nadležnu matičnu knjigu u FBiH.

7. Upis nedostajećih podataka u inostranom izvodu da li se upisuje Rješenjem?

Član 55. Zakona o matičnim knjigama propisuje: Upis činjenica i podataka na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inostranih organa obavlja se na pismeni zahtjev stranke i izvoda iz matične knjige inostranog organa koji je stranka dužna priložiti uz zahtjev.
Ako u izvodu matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih inostranog organa nema podataka o roditeljima ili bračnom partneru ili drugih podataka u tom se slučaju potrebni podaci utvrđuju na osnovu javnih isprava i drugih dokaza koje pribavlja stranka nakon čega mjerodavna matična služba općine/grada donosi rješenje.
Način donošenja Rješenja i upis nedostajećeg podatka pobliže objašnjen tačkom 126. Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga.