Nomotehnika

 

1. Da li u Federaciji Bosne i Herecgovine postoji pravni okvir kojim se uređuju pitanja izrade zakona i drugih propisa, te ukoliko postoji, koji su to propisi?

Da, u Federaciji Bosne I Herecgovine postoji pravni okvir kojim se uređuju pitanja izrade zakona i drugih propisa. To su Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 71/14).
Ova pravila predstavljaju skup pravnih pravila kojih su se nositelji normativnih poslova dužni pridržavati prilikom pripreme zakona i drugih propisa u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, a njihova primjena se preporučuje i nositeljima normativnih poslova u kantonima, općinama i gradovima.

Donošenjem ovih pravila se nastoji osigurati jednoobraznost pri izradi propisa. Razlozi za donošenje predmetnih pravila se ogledaju u činjenici da u Federaciji Bosne i Hercegovine nije postojao propis, odnosno neki drugi akt kojim su uređena nomotehnička pravila koja služe za izradu federalnih zakona i drugih federalnih propisa. Naime, da bi materija nekog zakona ili drugog propisa ostvarila društveni cilj zbog čijeg ostvarenja je taj zakon ili drugi propis donesen, mora biti iskazana jasno, precizno i nedvojbeno sa ispravnim jezičkim izražajem, a sasvim je razumljivo da se propisi donose po utvrđenoj proceduri. Sadržina i forma propisa su u međusobnoj korelaciji jer nema kvalitetnog propisa bez kvalitetne forme. Značaj Pravila je upravo u tome što se njihovom dosljednom primjenom olakšava posao kod donošenja zakona i drugih propisa i nositeljima normativnih poslova i naprijed navedenim institucijama u Federaciji. Osim toga, i gospodarskim subjektima i ustanovama je olakšan rad na izradi njihovih normativnih akata jer je davno preovladao stav u teoriji i u praksi da ne može postojati neka posebna tehnika za propise tih subjekata

2. U kojim situacijama se pristupa izradi izmjena i dopuna propisa, u kojim prečišćeni tekst, a u kojim se treba pristupiti izradi novog propisa?

U skladu s odredbama Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14), izmjene i dopune se rade u slučajevima kada propisi ne odgovaraju izmjenama u pravnom sustavu ili izmjenama u politici u određenoj oblasti ili ih treba prilagoditi stvarnim potrebama. Ako se mijenja ili dopunjuje 50% i više članaka temeljnog propisa, potrebno je pristupiti donošenju novog propisa. Međutim, ovo pravilo se ne primjenjuje u slučajevima ispravke propisa.

Pravna pravila moraju pratiti život i stvarne potrebe društvenog života koji je vrlo dinamičan i podložan stalnim promjenama. Zbog toga dolazi do stalnih promjena i u pravnom sustavu, pa je vrlo često potrebno mijenjati i dopunjavati propise. Ponekad izmjena nekog zakona traži izmjenu niza drugih zakona i pravnih propisa, pa je neophodno pristupiti njihovim izmjenama i dopunama s ciljem uzajamne usklađenosti i dosljednosti pravnog sustava kako ne bi došlo do toga da propisi formalno iste snage propisuju različite stvari i sl. Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije su odgovorni za stanje u oblasti za koju su utemeljeni pa je praćenje tog stanja jedan od njihovih poslova utvrđenih Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada navedena tijela utvrde da neki propis izaziva probleme u praksi, da više ne odgovara stvarnim potrebama dužna su pristupiti izmjenama i dopunama propisa kojima se uređuje oblast za koju su utemeljena, jer je i pripremanje propisa i davanje prijedloga iz oblasti zakonodavstva također posao organa uprave utvrđen navedenim zakonom.

Kada se kaže da temeljni propis može biti izmijenjen u potpunosti, to treba dovesti u vezu sa pravilom prema kojem je potrebno pristupiti donošenju novog propisa ako se mijenja ili dopunjuje 50% i više članaka temeljnog propisa. Ovdje je kriterij za izmjene i dopune propisa postavljen kvantitativno. Izmjena propisa u cijelosti u biti znači donošenje novog propisa. U pravilu, novi propis se donosi uvijek kada se potpuno mijenja politika ili okolnosti u kojima je donesen temeljni propis.

Također, moguće je da se ne radi o izmjenama 50% ili više odredbi nekog propisa kada je npr. neka institucija nastavila da postoji i obavlja iste poslove, ali sa drugim nazivom pa je zbog navođenja novog naziva te institucije potrebno izmijeniti većinu članaka ili drugih odredbi nekog propisa, ali se u propisu suštinski ništa ne mijenja.

Postoji iznimka od ovog pravila, a to je da, kada se utvrđuje ispravka propisa, kada je po sravnjivanju s izvornim tekstom utvrđeno da je došlo do tiskarske greške, pri utvrđivanju ispravka greške se može izmijeniti 50% ili više odredbi. Procedura donošenja propisa o izmjenama i dopunama propisa je identična proceduri donošenja novog propisa pa je pogrešna praksa obrađivača propisa da, iako su ispunjeni uvjeti za donošenje novog propisa, pristupaju donošenju propisa o izmjenama i dopunama jer misle da će takav propis - zakon lakše proći u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine sl.

3. Da li je predlagač, odnosno obrađivač, prilikom pripreme propisa, uz isti dužan pripremiti i dostaviti obrazloženje, te ukoliko jeste, koji su obavezni dijelovi obrazloženja propisa?

U odredbama Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14), propisano je da prilikom pripreme propisa predlagatelj, odnosno obrađivač obvezno dostavlja obrazloženje uz propis. Obrazloženje se, u formi dodatka, podnosi kao poseban dokument propisa i ne smatra se aneksom tog propisa.

Obrazloženje propisa sadrži:

a) ustavnopravni i zakonski temelj za donošenje propisa,
b) razloge za donošenje propisa i objašnjenje odabrane politike,
c) usklađenost propisa s europskim zakonodavstvom,
d) provedbene mehanizme i način osiguravanja poštovanja propisa,
e) opis konzultacija vođenih u procesu izrade propisa,
f) procjenu ekonomske opravdanosti donošenja propisa,
g) obrazloženje financijskih sredstava za provođenje propisa i financijske učinke propisa,
h) raspored eventualnog ponovnog preispitivanja donesenog propisa.