Uvod za korisnike

Poštovani korisnici,

u cilju pružanje stručne pomoći organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine Agencija za državnu službu Fedracije BiH objavljuje odgovore na najčešće postavljena pitanja sa održanih edukacija, u oblastima koje su od općeg značaja za sve organe državne službe. Uzimajući u obzir činjenicu da su odgovori na pitanja sačinjeni u različitim vremenskim okvirima, molimo korisnike da prilikom pregleda odgovora koriste referentne tačke / autore iz ove uvodne napomene :

Oblast Inspekcijski nadzor

1. Gđa Dijana Ružić,
Tema obuke „Inspekcijski nadzor“, mjesto održavanja: Vitez, januar 2018. godine

Oblast javne finansije

1. Gđa Amela Muftić,
2. Gdin Nedžad Hajtić
Tema obuke: „Interna-eksterna revizija“, mjesto održavanja: Sarajevo, Tuzla, Bosanski Petrovac, oktobar 2018. godine 

3. Gdin Amir Rahmanović
Tema: ''Javne nabavke u vrijeme prirodne nesreće i vanredne situacije zbog corona virusa'',
 online obuka, april 2020. godine

       4. Gdin Alija Aljović
       5. Gdin Elvis Bebaković
        Tema: ''Izrada budžeta i planiranje finansijskih sredstava'',
        online obuka, septembar 2020. godine

       6. Gdin Amir Rahmanović
       7. Gđa Dragana Kovačević
        Tema: ''Javne nabavke za JLS'',
        online obuka, mart 2021. godine

Strateško planiranje

        1. Gdin Zlatan Musić
        Tema: „Strateško planiranje“, online obuka za rukovodeće državne službenike, juni, 2020. godine

        2. Gđa Ivana Mišković i Gdin Ivan Jurilj
        Tema:Izrada strateških dokumenata za Kanton 10, juli 2020. godine

        3. Gđa Slađana Simić i Gdin Zlatan Musić
        Tema: Izrada strateških dokumenata za Tuzlanski kanton, juli 2020. godine

        4. Gđa Snežana Mišić Mihajlović i Gdin Marko Martić
        Tema: Izrada strateških dokumenata za Kanton Sarajevo, juli 2020. godine

        5. Gdin Bahrija Umihanić i Gdin Almir Zulić
        Tema: Izrada strateških dokumenata za Unsko-sanski kanton, juli 2020. godine

        6. Gđa Snežana Mišić Mihajlović i Gdin Marko Martić
        Tema: Izrada strateških dokumenata za Bosansko-podrinjski kanton, juli 2020. godine

        7. Gđa Ivana Mišković i Gdin Ivan Jurilj
        Tema: Izrada strateških dokumenata za Zapadnohercegovački i Posavski kanton, juli 2020. godine

        8. Gđa Slađana Simić i Gdin Zlatan Musić
        Tema: Izrada strateških dokumenata za Zeničko-dobojski kanton i Srednjobosanski kanton, septembar 2020. godine

        9. Gđa Maida Fetahagić i Gdin Nijaz Avdagić      
       Tema: Izrada strateških dokumenata u FBiH za Regionalni lokalitet Ilidža, septembar 2020. godine

        10. Gđa Snežana Mišić Mihajlović i Gdin Marko Martić   
       Tema:Izrada strateških dokumenata u FBiH za Regionalni lokalitet Tuzla, septembar 2020. godine

        11. Gđa Ivana Mišković i Gdin Ivan Jurilj
        Tema:Izrada strateških dokumenata u FBIH za Regionalni lokalitet B.Petrovac, oktobar 2020. godine

        12. Gđa Slađana  Simić i Gdin i Mišel Pavlica
        Tema: Izrada strateških dokumenata u FBIH za Regionalni lokalitet Vitez, oktobar 2020. godine

        13. Gđa Dijana Dedić,  Gdin Senad Ovčina i  Gdin Zlatan Musić
        Tema: Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH za PK, TK i USK, nov.-dec. 2020. godine

        14. Gdin Nijaz Avdukić i Gdin Marko Martić
        Tema:Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH za federalne organe uprave, nov. 2020. 

       15. Gđa Ivana Mišković i Gdin Almir Zulić
        Tema:Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH za HNK, ZHK i K10, nov. 2020. godine

       16. Gđa Snežana Mišić Mihajlović i Gđa Edina Kašmo   
       Tema: Izrada strateških dokumenata u FBiH za Regionalni lokalitet Ilidža i Tuzla, decembar 2020. godine

       17. Gdin Marko Martić   
       Tema: Izrada strateških dokumenata u FBiH za Hercegovačko-neretvanski kanton, decembar 2020. godine

      18. Gđa Ivana Mišković
      Tema: Izrada strateških dokumenata u FBiH za RLO B.Petrovac, Vitez i Tomislavgrad, decembar 2020. godine 

      19. Gđa Đenana Čolaković, Gdin Emir Oković i Gdin Bahrija Umihanić,
      Tema: Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH za KS, ZDK, SBK i BPK, nov - dec 2020. 

      20. Gđa Đenana Čolaković, Gdin Nedim Čelebić i Gdin Nijaz Avdukić,
      Tema: Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH za federalne organe uprave, dec. 2020.

      21. Gđa Đenana Čolaković
      Tema: Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH za JLS, mart. 2021.

                

Oblast Službenički sistem

1. Gdin Emir Mehmedović
Tema obuke: „Prava i obaveze državnih službenika“, mjesto održavanja: Sarajevo, maj 2018. godine

2. Gđa Merima Tanović
Tema: „Upravljanje ljudskim resursima“, mjesto održavanja: Livno, maj 2018. godine

3. Gdin Emir Mehmedović
Gđa Selma Horić
Tema: „Rješavanje dilema u oblasti radnog prava i organizacijom radnih procesa zaposlenih u državnoj službi u novonastalim okolnostima“, online obuka, april 2020. godine   

4. Gdin Emir Mehmedović
Tema obuke: “Primjena Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave“, online obuka, juni 2020. godine

5. Gdin Alen Taletović
6. Gdin Željko Škarica
Tema: „Uredba o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika“, Zavidovići, oktobar 2020. godine     

7. Gdin Sead Maslo
8. Gdin Željko Škarica
Tema: „Disciplinski postupak u FBIH-problemi rada disciplinske komisije u praksi i nova normativna rješenja“, online obuka mart 2021. godine   

    

Oblast Prostorno planiranje i građenje

       1. Gđa Mila Eminović Rizvanović i Gdin Dino Aličić
        Tema: „Zakon o eksproprijaciji“, mjesto održavanja: Sarajevo,Vitez,Tuzla,Tomislavgrad,Bosanski Petrovac, septembar, 2018. godine

        2. Gđa Mila Eminović
        Tema: „Eksproprijacija i pravo građenja“ Inhouse obuka za Općinu Sanski Most, april 2019. godine

        3. Gdin Nusret Mujagić i Gđa Alma Beganović Hasanica
        Tema: „Primjena kantonalnih zakona o prostornom uređenju i građenju“, Tuzla, maj 2019. godine

         5. Gdin Nusret Mujagić
        Tema: „Prostorno planiranje i bespravna gradnja za JLS“ - Tomislavgrad maj 2019. godine

        6. Gđa Larisa Velić
        Tema: "Primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredbi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima, online obuka, juli 2020. godine

        7. Gđa Mila Eminović
        Tema: „Primjena antikoruptivnih mehanizama u postupcima eksproprijacije u Federaciji BiH'', online obuka, august 2020. godine

       8. Gđa Mila Eminović
       Tema: „Primjena antikoruptivnih mehanizama u  upravljanju nekretninama jedinica lokalne samouprave'', online obuka, august 2020. godine

Oblast Koncesije i JPP

1. Gdin Mirsad Hasanić
Tema: „Koncesije u FBiH sa osvrtom na pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave“, Sarajevo, april 2019.godine

        2. Gđa Mila Eminović
       Tema: „ Primjena antikoruptivnih mehanizama u  postupcima dodjele koncesija u Federaciji BiH'',  online obuka, septembar 2020. godine

Uključivanje dijaspore u lokalni razvoj

1. Gđa Nađa Lutvikadić Fočo
2. Gdin Zlatan Musić
Tema: „Uključivanje dijaspore u lokalni razvoj“, online obuka, juni, 2020. godine

Oblast Nomotehnika

1. Gđa Elma Tabak
Tema: „Pravila i postupci za izradu propisa“, mjesto održavanja Livno, novembar 2019. godine

Oblast Matične knjige

         1.Gđa Edina Kudra
         Tema: „Matične knjige'', online obuka, juni, 2020. godine

Oblast Organizacija uprave

1. Gdin Alen Taletović
2. Gdin Željko Škarica
Tema: „Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine“, online obuka, maj 2020. godine

Oblast Ljudska prava

1. Gdin Srđan Blagovčanin
Tema: „Zaštita ličnih podataka vs Zakon o slobodi pristupa informacijama“ Zenica 18.3.2019.g

        2. Gđa Irma Hadžiavdić
        Tema: „Standardi i principi zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka“ online obuka, 16.4.2021.g

Oblast Upravni postupak i kancelarijsko poslovanje

1. Gđa Selma Horić
Tema: „Zastupanje stranke u upravnom postupku sa posebnim osvrtom na postavljanje, ulogu i značaj privremenog zastup“, Tuzla, mart 2019. godine

2. Gdin Alen Taletović
3. Gdin Željko Škarica
Tema: Primjena novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju, Sarajevo, februar 2020. godine

4. Gdin Alen Taletović
5. Gdin Željko Škarica
Tema: „Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju“, Kladanj, juni 2020. godine

        6 Gdin Alen Taletović
        7.Gdin Željko Škarica
        Tema: „Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju“, Hadžići, septembar 2020. godine