Realizirana obuka „Nadležnost u upravnom postupku sa naglaskom na delegiranje nadležnosti i sukob nadležnosti“

Mostar, 14. maj 2019. godine


U Studentskom hotelu Mostar održana je obuka ''Nadležnost u upravnom postupku sa naglaskom na delegiranje nadležnosti i sukob nadležnosti", koju Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, realizuje u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu.

U Studentskom hotelu Mostar održana je obuka ''Nadležnost u upravnom postupku sa naglaskom na delegiranje nadležnosti i sukob nadležnosti", koju Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, realizuje u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu.

Svrha obuke: Upoznati učesnike sa odredbama ZUP-a u djelu nadležnosti u upravnom postupku

Ciljna grupa su bili državni službenici koji obavljuju poslove vođenja prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka, a učešće je uzelo 30 polaznika.

Pored zaposlenika kantonalnih organa uprave HNK obuci su prisustvovali zaposlenici Grada Mostara, Ljubuškog i Čitluka.

Trenerica: Selma Horić, eksterni trener Agencije govorila je o sljedećem:

Pojam nadležnosti, stvarna i mjesna nadležnost, delegiranje nadležnosti, sukob nadležnosti, posljedice nadležnosti.

Interaktivan edukacija sa dosta praktičnih primjera.