Održana obuka "Antikoruptivne mjere u primjeni Zakona o građevinskom zemljištu FBiH"

Sarajevo 14. maj 2019. godine


14.5.2019.godine u Sarajevu je realizirana obuka "Antikoruptivne mjere u primjeni Zakona o građevinskom zemljištu FBiH" u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH. Učestvovalo je dvadeset sedam učesnika iz jedinica lokalne samouprave sa područja Federacije BiH i Općinskog suda u Sarajevu. Interaktivna radionica sa puno zanimljivih primjera iz prakse sa prof. Melihom Povlakić, eksternom trenericom Agencije.

Tokom evaluacije polaznici su dali slijedeće odgovore:

Navedite praktične primjere sa ove obuke koja ćete primjeniti u svakodnevnom radu:

 • Primjena odredbe člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH
 • Primjena odredbe člana 39. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH
 • Primjena odredbe člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH
 • Nemogućnost brisanja državne svojine na pravo korištenja radi izgradnje
 • Utvrđivanje početne cijene nekretnina u vlasništvu općine (tržišna)
 • Presuda Ustavnog suda vezano za državno vlasništvo
 • Jasnije ću davati upute strankama u vezi podnošenja Zahtjeva

Navedite na koji način ćete stečeno znanje prenijeti svojim kolegama/koleginicama i neposredno naderđenim:

 • U toku rada na konkretnim predmetima
 • Usmeno uz prezentaciju materijala
 • Dostavom materijala sa seminara
 • U pripremi općinskih akata kojima se reguliše građevinsko zemljište sugerirati da se ta pitanja regulišu u okviru uputa sa ovog seminara
 • U kratkim crtama ću isprezentirati sadržaj sa seminara a posebno za ''naknadne'' upise u zemljišnim knjigama