Uspješno se nastavlja treći ciklus obuke za rukovodeće državne službenike: održana dvodnevna obuka na teme “Upravljanje organizacijom u kontekstu reforme državne službe” i „Stilovi rukovođenja I motivacija zaposlenih u državnoj službi“.

Jahorina, 22. i 23. maj 2019. godine

Provođenje II modula edukacije u okviru Programa obuke za rukovodeće državne službenike je nastavljeno na Jahorini i tom prilikom su realizirane dvije obuke.


Prvi dan obuke je tretirao temu „Upravljanje u organima uprave u kontekstu reforme državne službe“, a predavač je bila Merima Tanović, eksterni trener Agencije. Učesnici su u interakciji sa trenericom i putem pripremljenih vježbi, obradili sljedeći sadržaj:

- Funkcije javnog upravljanja
- Uloga rukovodioca organa uprave
- Reformski procesi i liderski koncept rukovođenja
- Vođenje, rukovođenje i odlučivanje u federalnim organima uprave i upravnim organizacijama
- Faktori uticaja na elemente organizacijske strukture
- Zakonska ovlaštenja rukovodioca
- Sigma principi u oblasti javne službe i upravljanja ljudskim potencijalima
- Faktori uspješne upravne organizacije

Učesnici obuke su zaključili da će sljedeće praktične primjere primijeniti u praksi:

1. Osobine dobrog rukovodioca
2. Odnos rukovodećih prema ostalim državnim službenicima
3. Samoprocjena vještina rukovođenja
4. Analiza rada organizacije

Drugi dan obuke je realizirana je tema „Stilovi rukovođenja i motivacija zaposlenih u državnoj službi“ pod vođstvom trenerice Zijade Rahimić, koja je u interakciji sa učesnicima, uz dobro pripremljene vježbe obradila sljedeći sadržaj:

- Fenomen motivacije (različiti aspekti posmatranja i faktori koji utiču na motivaciju)
- Strategije motivacije (materijalne i nematerijalne)
- Stilovi rukovođenja i motivacija zaposlenih
- Situacijski pristup „Staza do cilja“ i LMX teorija
- Efektivnost (ruko)vođenja-izbor adekvatnog stila
- Metode razvoja liderskih vještina i sposobnosti

Učesnici obuke su zaključili da će sljedeće praktične primjere primijeniti u praksi:

1. Primijeniti adekvatan stil rukovođenja
2. Više motivirati zaposlenike
3. Praktične vježbe sa obuke primijeniti u radu
4. Delegirati zadatke
5. Poboljšati svoj odnos sa suradnicima

Način na koji će učesnici obuke prenijeti stečeno znanje svojim kolegama su:

- Na sastanku Kolegija
- Putem razgovora i kroz praksu
- Putem sastanaka sa zaposlenicima
- Postavljanjem materijala na Intranet
- Radni materijal koji dostavi Agencija putem e-maila podijeliti na isti način kolegama

Učešće u ovoj dvodnevnoj obuci je uzelo 16 polaznika, koji su dali visoke ocjene za sadržaj, strukturu, tok obuke, logistiku, te cjelokupnu organizaciju obuke, a visoke ocjene su dali i trenericama.