Treći ciklus obuke za rukovodeće državne službenike uspješno se nastavlja: održana dvodnevna obuka na teme "Sukob interesa, etika i integritet" i "Osnove finansijskog upravljanja i kontrole"


Prvi dan obuke je obrađena tema „Sukob interesa, etika i integritet“, a predavač je bio Dragan Slipac, eksterni trener Agencije. Učesnici su u interakciji sa trenerom i putem zanimljivih vježbi, obradili sljedeći sadržaj:

- Korupcija – definiranje i pojavni oblici
- Uzroci i posljedice korupcije
- Integritet i korupcija – poimanje integriteta, osobnog integriteta, integriteta javnog službenika, institucionalnog, društvenog i državnog integriteta
- Organizacija i funkcioniranje institucija sustava u Sustavu društvenog (nacionalnog) integriteta Bosne I Hercegovine

Na kraju dana su izvedeni sljedeći zaključci:

- Promjene u odnosu prema korupciji i integritetu trebaju početi od svake individue, raditi na podizanju vlastite svijesti I utjecati primjerom na svijest ostalih zaposlenika u radnom okruženju
- Graditi I njegovati lični i profesionalni integritet
- Učestvovati u građenju Sistema društvenog integriteta

Drugi dan obuke realizirana je tema „Osnove finansijskog upravljanja i kontrolei“ pod vođstvom trenerice Amele Muftić, koja je cijelim tokom uključivala učesnike, poticala na diskusiju i komentiranje, te uz dobro pripremljene vježbe obradila sljedeći sadržaj:

- Obaveza uspostavljanja FUK - a
- Svrha i karakteristike kvalitetnih sistema FUK-a
- Planiranje aktivnosti za uspostavu i razvoj FUK - a
- Popis, mapiranje i dokumentiranje poslovnih procesa
- Upravljanje rizicima (Utvrđivanje, procjena, postupanje i praćenje)
- Kontrole u funkciji odgovora na rizike
- Mjerenje uspješnosti

Zaključci drugog dana obuke:

- FUK nije svrha sam sebi nego je u funkciji usklađenosti i uspješnosti poslovanja,
integriteta informacija, zaštite resursa od svih oblika nepravilnosti, prevara i korupcije
- Uskladiti postojeći sistem sa COSO okvirom (Komitet sponzorskih organizacija
Tredvej komisije)
- Neophodno je vršiti stalno praćenje i procjenu procesa

Evaluacija ove dvodnevne obuke je pokazala da su polaznici dali visoke ocjene sadržaju, strukturi, toku obuke, trenerima i logistici.


• Sve pohvale organizatoru na izboru teme i sve je odlično organizovano